ข่าว : เบอร์ติดต่อผู้ใหญ่บ้าน

รายละเอียด  : นายสานิตย์ เอื้อบำรุงเกียรติ กำนัน (หมู่ที่ 4) 0980173712
     
นายบุญยืน ไชยเดช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 0810856648
     
นายไพโรจน์ ขุนพลช่วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 0936018360
     
นายมนตรี หนูช่วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 0937939106
     
นายชัยรัตน์ เทพจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 0856726481
     
นายประจวบ แป้นแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 0854711639
     
นายเริงศักดิ์ จอนด้วง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 0867403002
     
นายสุทิน ทองเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 0897302154
     
นายไสว สายนาค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 0872635916ผู้แจ้งข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ประกาศเมื่อ :