มุมบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
10 มี.ค. 2564
2 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-เงื่อนไข-การกำหนดเงินโบนัส-2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
24 ก.พ. 2564
3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
74
24 ก.พ. 2564
4 ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ-2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
24 ก.พ. 2564
5 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ-2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
24 ก.พ. 2564
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
24 ก.พ. 2564
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
24 ก.พ. 2564
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
24 ก.พ. 2564
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
87
24 ก.พ. 2564
10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
71
24 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4