ITA
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
89
15 ม.ค. 2562
2 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
131
15 ม.ค. 2562
3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
15 ม.ค. 2562
4 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
15 ม.ค. 2562
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
126
11 ม.ค. 2562
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
119
11 ม.ค. 2562
7 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
133
08 ม.ค. 2562
8 แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
69
07 ม.ค. 2562
9 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
124
07 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1