ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา32 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
01 ส.ค. 2558
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
129
01 ส.ค. 2558
3 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
123
01 ส.ค. 2558
4 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
125
01 ส.ค. 2558
5 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
01 ส.ค. 2558
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
01 ส.ค. 2558
7 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
134
01 ส.ค. 2558
8 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
01 ส.ค. 2558
9 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
01 ส.ค. 2558
10 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
136
01 ส.ค. 2558
11 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
01 ส.ค. 2558
12 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
01 ส.ค. 2558
13 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
01 ส.ค. 2558
14 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
01 ส.ค. 2558
15 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
167
01 ส.ค. 2558
16 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
165
01 ส.ค. 2558
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
167
01 ส.ค. 2558
18 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
01 ส.ค. 2558
19 การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
178
01 ส.ค. 2558
20 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
01 ส.ค. 2558
21 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
01 ส.ค. 2558
22 การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
171
01 ส.ค. 2558
23 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
01 ส.ค. 2558
24 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
01 ส.ค. 2558
25 การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
176
01 ส.ค. 2558
26 การรับชำระภาษีโรงเรือนและทีดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
176
01 ส.ค. 2558
27 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
01 ส.ค. 2558
28 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
01 ส.ค. 2558
29 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง ดาวน์โหลดเอกสาร
181
01 ส.ค. 2558
30 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่1, ง และ จ ลักษณะที่1) ดาวน์โหลดเอกสาร
152
01 ส.ค. 2558
31 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
180
01 ส.ค. 2558
32 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
163
01 ส.ค. 2558
33 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
184
01 ส.ค. 2558
34 การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
185
01 ส.ค. 2558
35 การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
01 ส.ค. 2558
36 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
187
01 ส.ค. 2558
37 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
228
01 ส.ค. 2558
38 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
197
01 ส.ค. 2558
39 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
220
01 ส.ค. 2558
40 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
214
01 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1